Conditions

 

 

תקנון ותנאי שימוש לאתר ”matt sneakers “

 

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.mattsneakers.com

1.2.  תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.3.  כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

1.4.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה, באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה אתהסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.

1.5.  שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למימטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברהעל פי תקנון זה.

1.6.  בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטוזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7.  המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיהלכאורה לנכונות הפעולות.

1.8.  השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוימצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקיאו כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב.

1.9.  תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשירתקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, ביןאם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

1.כללי

 

  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.mattsneakers.com
  2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות  תקנון זה.
  4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה, באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה אתהסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.
  5. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למימטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותהחברה על פי תקנון זה.
  6. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטוזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיהלכאורה לנכונות הפעולות.
  8. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוימצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופןחלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללאהסכמת החברה, מראש ובכתב.
  9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשירתקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימושבאתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

2.הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

2.1. כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה אומבוגר יותר.

2.1.2. באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמש הינובעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל אתהסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.2. בית העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשיםשהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגועבניהולו התקין של האתר.

 

 

3.רכישת מוצרים:

 

3.1. בית העסק ייאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 2.1 לעיל (להלן "הלקוח") לרכוש מוצרים שוניםבאמצעות האתר (להלן:"הזמנה")

3.2. כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות.

3.3. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח לבחור סיסמא

ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכנייםהנכונים והמדוייקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו ואת אמצעי התשלום, כמפורט בסעיף3.4 להלן.

לצורך המשלוח, יידרש הלקוח לבחור חלון זמן לביצועו מבין האפשרויות שיוצגו באתר.

מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכלהלקוח לבצע הזמנה.

 

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגוייםעלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

 

3.4. בנוסף למידע האמור בסעיף 3.3 לעיל, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הואמעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח כדלקמן:

 

3.4.1. כרטיס אשראי, revolut, bit

 

 

3.5. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצועהרכישה הינו כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעיהתשלום) במאגר המידע של בית העסק וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

 

3.6. לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים 3.3-3.4 לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור"רכישה" (להלן: "ביצוע ההזמנה"). באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיסאשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"יחברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף 3.8 להלן.

 

3.7. לאחר שהתקבל אצל בית העסק אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, ובית העסק ווידא כי הפריט קייםבמלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה(להלן: "אישור ההזמנה(".

 

3.8. למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף ל:

3.8.1. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי- אימות פרטי האשראיוקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל בית העסק. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר ובית העסק לא יהיה מחוייב כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.8.2. זמינות המוצר במלאי בית העסק במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי בית העסק אינו מתחייב להחזיקמלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, בית העסקיהיה רשאי שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לאהורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא יהיה בית העסק מחויב לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשרנגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של בית העסק להשיב ללקוח כל סכום ששילםככל ואכן שילם לבית העסק או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

 

3.9. בית העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקףביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצועההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 

3.10. בית העסק רשאי לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפיהמשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי בית העסק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:

3.10.1 ברכישת בגדי ו/או מוצרי גברים- ללא עלות.

3.10.2 ברכישת בגדי ו/או מוצרי נשים- ללא עלות.

3.10.3 ברכישת בגדי ו/או מוצרים אשר נשלחים לחו"להמחיר ישתנה בהתאם לייעד המבוקש.

תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפיהמשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.

3.11. בית העסק רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבותוהנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

.4 מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 

4.1. לאחר אישור ביצוע ההזמנה בית העסק ייספק את ההזמנה לכתובת בישראל,בחו"ל שהוזנה בטופסההזמנה (להלן: "המשלוח").

4.2. לפני ביצוע המשלוח תישלח ללקוח הודעת SMS.

4.3. בכפוף לאמור בסעיף 7.7 להלן, בית העסק ייבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליחמטעמו, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוח בעת הרכישה.

"ימי עסקים": ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

4.4. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לאנכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעההיעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

4.5. בית העסק ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. מובהר כי על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל, זמןהאספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך 7 ימי עסקים.

 

 

5.שירות לקוחות

5.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בית העסק באחד מהאמצעים הבאים:

- בטלפון : 0537087941  בימים א' – ה', בין השעות 10:00-19:00.

- בדואר אלקטרוני: mattlellouche@icloud.com

- בעמוד אינסטגרם matt_lellouche.

 

6.ביטולים והחלפות מוצרים :

 

6.1. אין החלפות ואין החזרות לשום מוצר ! לא נתין להחליף או להחזיר כל המוצרים שמכרנו לכם. לכן לא יהיההחזיר כספי לא משנה מאיזה סיבה.

 

7. אחריות ושירות

 

7.1. בית העסק “Matt sneakers" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנהבאמצעות האתרתהא עילת התביעה אשר תהא  לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבהשהיא.

7.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לאיחייב הדבר את בית העסק. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגיםבאתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

7.3. תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את בית העסק. מובהר כיייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוחמוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

7.4. בית העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כיעלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר בית העסק לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהם אוקשורה אליהם.

7.5. בכל מקרה לא יישא בית העסק באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינוישיר.

7.6. בכפוף לכל דין, בית העסק לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אםמידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו בית העסק ו/אויעשה בו שימוש שלא בהרשאה.                                 

 

7.7. על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל, בית העסק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקהשל הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של בית העסק, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעובהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.8. פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמיןעל גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בית העסק באופן האמור בסעיף 5 לעיל לקבל המידע ו/אומידע נוסף. בית העסק אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראותהמוצגות על תווית היצרן הצמודה לבגד, ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים אובאביזרים הנמכרים באמצעות האתר.

7.9. בית העסק לא אחראי, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתריםאחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). בית העסק אינו מתחייב כי הקישורית תוביל אתהמשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

 

8. קניין רוחני

8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתוניםבו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרטאחר הקשור בהפעלתו.

8.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של בית העסק "matt sneakers " מראש ובכתב.

8.3. אין לעשות שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י בית העסק, בבסיס הנתונים של בית העסק, ברשימות המוצרים המופעימים בו או בפרטים אחרים שמפרסם בית העסק בלא קבלת הסכמת בית העסקמראש ובכתב.

8.4. בית העסק מתיר להציע את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצוייםבתוכו ("DEEP LINE”), או לעמוד הבית בלבד. בית העסק יהיה רשאי להורות למשתמש להסיר פרסום אומידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמו פוגע באינטרסים של בית העסק או בקניינו.

8.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו בית העסק, אלא בכפוף לקבלתהסכמתו לכך מראש ובכתב.

8.6. שם העסק הפטור, השם matt lellouche וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של בית העסק (ביןאם נרשמו ובין אם לא) – הם כולם של בית העסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתו בכתב ומראש.

8.7. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימנימסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בית העסק. כל שימושבקניינו זה של בית העסק יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

8.8. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומיםהמצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפהמדינת ישראל.

 

10. תנאים נוספים :

 

10.1. בית העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו אתמבצעי הפעולות באתר.